Vật tư 365 hasn't written any stories yet.

Vật tư 365

Vật tư 365 cung cấp các thiết bị điện, nước. ĐC: 13–15 đường số 7, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM. SĐT: 0912917977. Mail: cskh@vattu365.com Site: vattu365.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store